ARBE hoarding

>> Een veilige woonsituatie voor iedereen

Ambulante zorg bij hoarding

Onze ambulante zorg richt zich op alle levensgebieden waar cliënten problemen kunnen ervaren. In situaties waarbij sprake is van hoarding gedrag onderhouden wij contacten met de cliënt en derden, waarbij wij vanuit onze rol naast de cliënt gaan staan. Wij vinden het van groot belang dat de veiligheid in de woning wordt gewaarborgd. Op het moment dat er sprake is van een onveilige woonsituatie zal de focus in eerste instantie liggen op het veilig maken van de woonomgeving.

Hierbij gebruiken wij de Clutter Hoarding ScaleⓇ en de Clutter Image Rating Scale als uitgangspunt.

In de begeleiding adviseren en helpen wij de cliënt bij het maken van keuzes in het afscheid nemen van spullen en gaan we in gesprek over de spanning en angst die hier vaak bij komt kijken.

In veel gevallen is er naast het hoarding gedrag meer aan de hand, wat bovenstaand proces in de weg kan staan. Voorbeelden zijn financiële problemen, relationele problemen of problemen met instanties. We ondersteunen en helpen de cliënt om eerst hierin orde te krijgen, zodat er ruimte ontstaat om te focussen op de woning en de spullen.

Wat is hoarding?

Er is sprake van hoarding als de cliënt aanhoudende moeilijkheden heeft met het wegdoen van bezittingen. Belangrijk is het verschil tussen hoarding en verzamelen. Iemand die verzamelt haalt hier plezier uit en vaak worden de spullen gestructureerd opgeslagen. Bij hoarding is er sprake van pathologische moeite om bezittingen weg te doen of er afscheid van te kunnen nemen, in een zodanige mate dat woonruimtes niet of nauwelijks te gebruiken zijn. Daarnaast wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen hoarding en vervuiling. Daar waar er bij hoarding actief verzameld wordt is er bij vervuiling juist sprake van verwaarlozing wat gepaard kan gaan met overlast, stank en ongedierte. Het is wel mogelijk dat hoarding en vervuiling samen gaat.

Hoarding werd eerder al erkend als psychische stoornis, maar is recent ook opgenomen in de DSM-V. Echter is er bij 90% van de personen met hoardingproblematiek sprake van co-morbiditeit. Dit houdt in dat er sprake is van een voorliggende problematiek.
Als dit het geval is kan de diagnose hoarding niet gesteld worden, omdat hoardingproblematiek een symptoom is van de voorliggende diagnose. In dat geval spreken van hoardinggedrag.
Hoarding(gedrag) veroorzaakt vaak problemen op allerlei levensgebieden. Daarnaast kan het ook een gevaar opleveren voord de bewoners van de woning en diens omgeving.

Mogelijke voorliggende problematiek

  • Depressie

  • OCD

  • ADHD

  • Autisme

  • LVB

  • Schizofrenie

  • Dementie

Samenwerkingsverbanden

Vanuit het hoardingteam werken wij veelvuldig samen met andere partijen zoals de GGD, bemoeizorg, gemeenten en woningbouwcorporaties. In onze regio is deze problematiek nog vrij onbekend waardoor er geregeld onbegrip ontstaat ten aanzien van de doelgroep. Dit komt vaak doordat er nog weinig kennis is van dit onderwerp. Wanneer verwijzers vragen hebben m.b.t. deze problematiek kan er contact opgenomen met ons team, zodat we kunnen meedenken.

Wanneer er sprake is van woningvervuiling kunnen wij niet meteen iets betekenen. Wel kunnen wij advies geven m.b.t. eventuele stappen die gezet kunnen worden om de situatie te veranderen.

Vanwege de complexiteit van hoardingproblematiek vinden wij het van groot belang dat alle instanties die bij een casus betrokken zijn hun verantwoordelijkheid nemen en samenwerken. Dit om het proces te verspoedigen en we samen tot het gewenste resultaat kunnen komen.

Hoe kunnen cliënten bij ons worden aangemeld?

Wij werken o.a. op basis van een WMO-indicatie (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Deze indicatie kan worden aangevraagd bij de gemeente waar de cliënt woonachtig is. De verwijzer (dit kan ook de gemeente zijn) kan gebruik maken van ons speciale hoarding-aanmeldformulier. Op het moment dat de aanmelding bij ons binnen is, wordt er vanuit het hoardingteam binnen vijf werkdagen contact gelegd met de verwijzer. Aan de hand van het aanmeldformulier gaan we dan in gesprek over de vorm van hulpverlening (adviseren en/of begeleiding). Als we begeleiding kunnen bieden wordt er een kennismakingsgesprek gepland met cliënt. Tijdens dit kennismakingsgesprek worden er afspraken gemaakt voor de verdere begeleiding.

Heb je vragen?

Bel voor een afspraak 074 291 77 30

ARBE hoarding; het begin van uitzicht